Sustainable Clothing Productions | Designed by ShirlZ

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ShirlZ Corporate Fashion Productions - Business to Business

ShirlZ® Corporate Fashion Productions
Noordeinde 95 3341 LW
Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland
Tel                   (+31 078) 7620659
Email               info[at]shirlzcorporate.com
KVK                 24344428
BTW-nummer NL001872253B54
Web www.ShirlZ.nl

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (project)opdrachten, leveringen, overeenkomsten, projecten, uitvoeringen en andere verbintenissen die direct of indirect verband houden met de diensten, leveringen, en andere zakelijke activiteiten van ShirlZ® Corporate Fashion Productions, hierna aangeduid als “ShirlZ®”.
1.2. De indeling en titels in deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid en hebben geen invloed op de interpretatie of inhoud van deze voorwaarden.

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder
2.1. Dagen: Gewone kalenderdagen, tenzij anders vermeld.
2.2. Ondernemer: Dit verwijst naar ShirlZ® als de aanbieder van producten en diensten.
2.3. Overeenkomst: Dit omvat alle soorten overeenkomsten, inclusief koopovereenkomsten en overeenkomsten op afstand.
2.4. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij producten en/of diensten van ShirlZ® worden verkocht zonder fysieke ontmoeting.
2.5. Wederpartij: Dit zijn onze zakelijke klanten.
2.6. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat afnemer/Wederpartij en ShirlZ® althans de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
2.7. Schriftelijk: alle schriftelijke communicatie, inclusief e-mails en whatsapp.

2. Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Dagen: Kalenderdag tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.
2.2 Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers/Wederpartij aanbiedt. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt onder ondernemer verstaan: ShirlZ. De ondernemer is tevens de Opdrachtnemer voor levering van diensten en/ of goederen.
2.3 Overeenkomst: Onder Overeenkomst wordt mede verstaan een koopovereenkomst, overeenkomst op afstand en andere soorten overeenkomsten.
2.4 Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst waarbij in het kader van een door ShirlZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten (en/of diensten), tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2.5 Schriftelijk: Alle schriftelijke correspondentie waaronder tevens een e-mail wordt verstaan.
2.6 Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat afnemer/Wederpartij en ShirlZ althans de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
2.7 Wederpartij: Een natuurlijke- of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ofwel een afnemer van een product/dienst/service door ShirlZ geboden c.q. Wederpartij van ShirlZ.

3.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen de wederpartij en ShirlZ®. In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.
3.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toekomstige overeenkomsten.
3.3. Het gebruik van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk verworpen.
3.4. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ShirlZ® aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien en kosteloos worden verstrekt op verzoek van de wederpartij.
3.5. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij beschikbaar worden gesteld voordat de overeenkomst wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar de wederpartij de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan raadplegen en dat zij kosteloos per elektronische weg of op andere wijze worden verstrekt op verzoek van de wederpartij.
3.6. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen op https://www.ShirlZ.nl/algemene-voorwaarden/.
3.7. De aanvaarding van een offerte/aanbieding geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de wederpartij. Dit kan blijken uit het feit dat de wederpartij uitvoering geeft aan de overeenkomst, of uit een bevestiging van ShirlZ®, die niet binnen 2 werkdagen door de wederpartij is weersproken.
3.8. Indien de wederpartij voorbehouden maakt of wijzigingen aanbrengt in de overeenkomst, komt de overeenkomst pas tot stand indien ShirlZ® schriftelijk instemt met deze afwijkingen of indien ShirlZ® na ontvangst van de opdracht de werkzaamheden feitelijk uitvoert.
3.9. Mondelinge afspraken tussen de wederpartij en ShirlZ® vervallen bij het aangaan van de schriftelijke overeenkomst.
3.10. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
3.11. Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden om een vervangende regeling op te stellen die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.

4.1. ShirlZ® informeert de wederpartij, indien redelijkerwijs mogelijk en vereist, over de algemene
voorwaarden die door de bij haar aangesloten leveranciers worden gehanteerd voor zover hiervan
op de hoogte. Deze voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden
zoals overeengekomen tussen ShirlZ® en de wederpartij.
4.2. ShirlZ® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de algemene voorwaarden van leveranciers en/of de door hen geleverde producten of diensten.

5.1. Alle persoonlijke gegevens die wij van Wederpartij ontvangen worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en deze zullen nooit door ShirlZ® aan derden verstrekt
worden. Voor de details wordt verwezen naar het Privacy Statement van ShirlZ®. Deze privacyverklaring is te vinden op https://ShirlZ®.nl/privacybeleid/
Het Privacy Statement van ShirlZ® vormt een onverbrekelijk geheel met deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

6.1. Elke offerte van ShirlZ® is vrijblijvend. Een offerte kan door ShirlZ® op elk moment worden ingetrokken,
zelfs als deze een termijn voor aanvaarding bevat. ShirlZ® kan niet gebonden worden aan een offerte als deze duidelijke fouten of vergissingen bevat.
6.2. ShirlZ® behoudt het recht om een offerte binnen veertien (14) dagen na ontvangst van aanvaarding
schriftelijk in te trekken, waardoor er geen overeenkomst tot stand komt.
6.3. ShirlZ® behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren of bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden. Als een opdracht wordt geweigerd, zal ShirlZ® de Wederpartij hier binnen
drie (3) werkdagen na ontvangst van de opdracht van op de hoogte stellen.
6.4. Indien de Wederpartij na het aanvragen van een offerte geen overeenkomst wenst te sluiten, zal
ShirlZ® servicekosten in rekening brengen voor de gemaakte kosten, zoals ontwerpkosten, samplekosten
en de kosten voor het opmaken van de weef- en/ of borduurkaart. ShirlZ heeft het recht deze kosten te vorderen en de betaling daarvan te ontvangen.
6.5. ShirlZ® streeft ernaar om binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van een opdracht de Wederpartij te beantwoorden doormiddel van een orderbevestiging.
6.6. De offerte is veertien (14) dagen geldig. Indien een offerte een andere geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geldt, zal dit duidelijk worden vermeld in de offerte.
6.7. De offerte bevat een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, die voldoende informatie biedt voor een goede beoordeling door de Wederpartij. Eventuele afbeeldingen, schetsen en ontwerpen in de offerte zijn zo nauwkeurig mogelijk. Duidelijke fouten of kennelijke (typ)fouten in de offerte zijn niet bindend voor ShirlZ® en kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of aangepast.
6.8. Zodra een ontwerp, schets en/of sample is goedgekeurd door de Wederpartij, draagt de Wederpartij
vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor de kosten van het ontwerp, schets en sample. Het intellectuele eigendom blijft alle tijden in bezit van ShirlZ®.
6.9. Elke offerte bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs exclusief btw
b. de eventuele bijkomende kosten van afleveringen
c. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. indien van toepassing, het herroepingsrecht
e. de methoden van bemonstering, inspectie, keuring en/of afname van goederen
f. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;
g. de termijn voor aanvaarding van de Opdracht;
h. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten.

7.1. De Wederpartij dient binnen veertien (14) dagen te reageren op een offerte opgesteld door ShirlZ®. Indien ShirlZ® niet tijdig een reactie ontvangt dan vervalt de offerte automatisch.
7.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging verstuurd als orderbevestiging
en na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de totale opdrachtwaarde. Bij een opdrachtwaarde beneden de € 1000 zal de overeenkomst pas tot stand komen na vooruitbetaling van het volledige orderbedrag. Wijzigingen en annuleringen van geplaatste opdrachten door de wederpartij zijn pas geldig na bevestiging van ShirlZ®. De kosten die voortvloeien uit de wijzigingen of annulering zullen worden doorberekend aan de wederpartij.
7.3. Bij het plaatsen van een opdracht of het ingaan op een offerte wordt de orderbevestiging verstuurd
en daarmee accepteert de wederpartij de tarieven, prijzen en overige kosten inclusief de algemene leveringsvoorwaarden in de hoedanigheid van een zakelijke partij. Tevens wordt de wederpartij
geacht te hebben ingestemd met de tarieven, prijzen en overige kosten inclusief de algemene leveringsvoorwaarden van ShirlZ® als zij akkoord gaat met de toegezonden sample.
7.4. Mondelinge toezeggingen zijn pas bindend voor ShirlZ® nadat deze schriftelijk zijn bevestigd
door ShirlZ®.
7.5. Na het verzenden van de orderbevestiging of de bevestiging van de offerte en nadat ShirlZ® is
begonnen met de uitvoering daarvan, is annulering door de wederpartij niet meer mogelijk zonder dat daar kosten aan verbonden zijn die doorberekend zullen worden aan de wederpartij en is ShirlZ® gerechtigd deze betaling te ontvangen. De kosten zullen voor minimaal 10% van de gehele offerte als factuur gefactureerd worden.
7.6. Als de wederpartij een opdracht of bestelling plaatst via de website of e-mail van ShirlZ® is na
het versturen van de orderbevestiging, de wederpartij verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opdracht of bestelling. Correcties en/of aanvullingen kunnen leiden tot aanpassing van de prijs en/of levertijd. ShirlZ® zal de wederpartij op de hoogte stellen indien er aanpassingen in de prijs en/of levertijd nodig zijn.
7.7. Het kan voorkomen dat de opdracht voor de productie van de wederpartij leidt tot overproductie
of onderproductie. Het is toegestaan om 10% van de bestelde aantallen af te wijken. Als dit voorkomt worden deze aantallen automatisch verrekend op de factuur.
7.8. Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen tot en met een halve centimeter en afwijkingen van 10% of lager van gewicht en kleur kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Afwijkingen anders dan hierboven aangegeven zullen door ShirlZ® naar behoren worden opgelost.

8.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere door de overheid opgelegde heffingen, eventuele kosten van derden die door ShirlZ® zijn ingeschakeld voor werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij, verzend- en verpakkingskosten.
8.2. ShirlZ® behoudt het recht om eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen indien de kosten van een of meer prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de Overeenkomst. Deze prijsbepalende factoren omvatten onder andere inkoopprijzen, transportkosten, materiaalprijzen, grondstoffen, productiekosten, inclusief loonstijgingen, invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen, natuurrampen, overmacht enzovoort, waar dan ook ter wereld.
8.3. Een dergelijke prijsverhoging dient binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de melding aan de Wederpartij te worden meegedeeld. De Wederpartij heeft dan het recht om binnen drie (3) dagen na ontvangst van de melding van de prijsverhoging in overleg met ShirlZ® tot een (alternatieve) oplossing te komen.
8.4. Als de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de plaatsing van de Opdracht en de aanvaarding ervan, dient de Wederpartij eerst in overleg met ShirlZ® tot een (alternatieve) oplossing te komen. Als de partijen in overleg geen overeenstemming bereiken, heeft de Wederpartij het recht om de Opdracht te annuleren, maar dit dient te gebeuren binnen een termijn van drie (3) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door ShirlZ®. In geval van annulering door de Wederpartij komen alle reeds door ShirlZ® gemaakte kosten voor rekening van de Wederpartij.
8.5. Tenzij anders aangegeven, zijn alle vermelde prijzen in euro’s. Negatieve valutaschommelingen worden doorberekend bij levering aan de Wederpartij.
8.6. ShirlZ® behoudt zich het recht voor om de Opdracht (te laten) ontbinden in omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of wanneer niet langer kan worden verwacht dat de Overeenkomst ongewijzigd kan worden uitgevoerd.
8.7. In geval van voortijdige beëindiging door de wederpartij of volgens artikel 9.6 heeft ShirlZ® vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie.
8.8. ShirlZ® behoudt te allen tijde het recht om compensatie te vorderen.
8.9. Indien ShirlZ® de nakoming van haar verplichtingen uitstelt, blijven haar aanspraken voortvloeiend uit de wet en de Overeenkomst geldig.
8.10. Bij ontbinding van de Opdracht zijn de vorderingen van ShirlZ® op de Wederpartij direct opeisbaar.
8.11. Minimale ordergrootte is 300 stuks per item, deze kan opgebouwd worden in verschillende aantallen door verschillende partijen en wordt pas geproduceerd als de volledige beschikbaarheid gevuld is. Mocht de wederpartij, indien de order beneden de 300 stuks is, deze eerder willen ontvangen om wat voor reden dan ook, dan dient er rekening gehouden te worden met een upcharge per product/stuk. Tot 100 stuks is de upcharge 45%, tot 200 stuks is de upcharge 35% en tot 300 stuks is de upcharge 25%.
8.12. Dit artikel doet geen afbreuk aan ontbinding op grond van de wet.

9.1. ShirlZ® heeft te allen tijde het recht om van de Wederpartij zekerheid te verlangen (via een bankgarantie of via een andere overeengekomen methode) voor de juiste en tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen.
9.2. Bij het aangaan van de overeenkomst is de wederpartij verplicht om minstens 50% van het totale bedrag van de opdracht direct te voldoen zoals beschreven in artikel 7.2. ShirlZ® bevestigt dit middels een orderbevestiging en verzending van de factuur.
9.3. Betaling kan plaatsvinden via bankoverschrijving of Ideal. De datum van betaling wordt beschouwd als de datum waarop het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van ShirlZ®. Betalingen kunnen worden gedaan naar IBAN: NL 64 INGB00095.11.755 ten name van ShirlZ® Corporate onder vermelding van het factuurnummer. Voor buitenlandse betalingen geldt IBAN: NL 64
INGB0009511755, Bic: INGBNL2A, ten name van ShirlZ® Corporate, onder vermelding van het factuurnummer.
De Wederpartij is verplicht om onjuistheden in de verstrekte betalingsgegevens onmiddellijk aan ShirlZ® te melden.
9.4. Het uitvoeren van elektronische betalingen door de Wederpartij aan ShirlZ®, waaronder het overmaken van verschuldigde bedragen of betalingen via Ideal, geschiedt op eigen risico van de Wederpartij. ShirlZ® is niet aansprakelijk voor schade aan de Wederpartij als gevolg van elektronische betalingen.
9.5. ShirlZ® behoudt zich het recht om pas te beginnen met de uitvoering van de opdracht wanneer tenminste 50% of zoals in artikel 7.2 beschreven van de totale opdrachtwaarde is bijgeschreven op haar rekening.
9.6. Het nog openstaande saldo dient door de Wederpartij binnen veertien (14) dagen na oplevering te worden voldaan.
9.7. De Wederpartij is niet gemachtigd tot verrekening.
9.8. In geval van niet-tijdige betaling is de Wederpartij vanaf het moment van verzuim tot aan de volledige voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als één volle maand wordt beschouwd. Dit geldt voor alle kosten die door ShirlZ® aan de Wederpartij worden doorberekend. Bovendien behoudt ShirlZ® het recht om administratiekosten
in rekening te brengen bij de Wederpartij.
9.9. Bovendien is de Wederpartij verplicht buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden zodra zij enige verplichting uit de Overeenkomst schendt of niet nakomt. Deze kosten zullen maximaal 15% van het verschuldigde bedrag bedragen, met een minimum van EUR 500,00.
9.10. Zolang de wederpartij niet volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is zij niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren. Het eigendomsrecht blijft tot na volledige betaling in bezit van ShirlZ®.
9.11. Als het duidelijk is dat de Wederpartij haar verplichtingen jegens ShirlZ® niet, niet volledig of niet tijdig kan nakomen, bijvoorbeeld in geval van faillissement, een verzoek tot faillietverklaring, curatele, beslaglegging, of liquidatie van haar bedrijf, behoudt ShirlZ® het eigendomsrecht en het recht om nakoming van alle tussen partijen bestaande Overeenkomsten op te schorten of de Overeenkomsten
met de Wederpartij zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van alle tussen partijen bestaande Overeenkomsten worden dan direct opeisbaar.
9.12. Indien de Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn gemaand, behoudt ShirlZ® zich het recht voor om de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder dat ShirlZ® gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.

10.1. Alles wat door ShirlZ® aan de Wederpartij wordt geleverd of nog zal worden geleverd, blijft eigendom van ShirlZ® zolang zij nog enig bedrag te vorderen heeft uit enige Overeenkomst. Hieronder vallen in ieder geval de aan ShirlZ® verschuldigde prijzen op grond van enige Overeenkomst en eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de Wederpartij. Zolang de Wederpartij niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is zij niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren. Het eigendomsrecht blijft van ShirlZ® tot de volledige betaling van de wederpartij is ontvangen. Het eigendomsrecht blijft van ShirlZ® tot de volledige betaling van de wederpartij is ontvangen.
10.2. De Wederpartij mag de geleverde zaken uitsluitend binnen de normale bedrijfsuitoefening gebruiken of verkopen. De Wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet verpanden, tot zekerheid overdragen, in bruikleen geven, of op enige andere wijze bezwaren. Ook mag de Wederpartij geen veranderingen aan de geleverde producten aanbrengen. Als de Wederpartij
toch zaken verkoopt waarop een eigendomsvoorbehoud rust, moet zij eenzelfde eigendomsvoorbehoud opnemen in de verkoopovereenkomst. Als de Wederpartij dit nalaat, verleent zij ShirlZ® bij de doorverkoop stil pandrecht op de vordering(en) van de Wederpartij op haar afnemer, met het recht om de afnemer op de hoogte te stellen van dit pandrecht en betaling te vorderen en te ontvangen.
10.3. Als er (dreiging van) beslaglegging door derden plaatsvindt, moet de Wederpartij ShirlZ® daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen, met name in het geval van verpanding en beslaglegging. De derde partij moet ook op het eigendomsvoorbehoud van ShirlZ® worden gewezen door de Wederpartij. Verder moet de Wederpartij ShirlZ® onmiddellijk op de hoogte stellen van elke verhuizing van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Als de Wederpartij in strijd handelt met de Overeenkomst, heeft ShirlZ® het recht om de goederen na een waarschuwing terug te halen, en de Wederpartij moet hieraan meewerken. Dit laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding van ShirlZ® onverlet.
10.4. Als het voor ShirlZ® duidelijk is dat de Wederpartij niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft ShirlZ® het onherroepelijke recht om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van de Wederpartij terug te halen van de plaats waar ze zich bevinden. De Wederpartij moet hieraan onmiddellijk meewerken. Dit voorgaande laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding onverlet.
10.5. Als ShirlZ® redenen heeft om te twijfelen aan de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij, kan zij voor levering betaling of waarborgen eisen. ShirlZ® kan in dat geval haar verplichtingen opschorten of de Overeenkomst ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

11.1. De door ShirlZ® opgegeven levertijden zijn bij benadering en gaan in na ontvangst van alle door de wederpartij te verstrekken informatie, eventuele materialen en een vooruitbetaling van minimaal 50%. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum overeenkomstig aangepast.
11.2. Transport en verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.
11.3. Als de levering niet op tijd kan plaatsvinden, stelt ShirlZ® de wederpartij hiervan tijdig op de hoogte, inclusief een nieuwe verwachte levertijd. Als een uitdrukkelijk overeengekomen maximale levertijd niet haalbaar is, heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van overmacht die de overeenkomst slechts opschort. Ingeval van ontbinding komen alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij. In overleg kan de wederpartij ook kiezen voor een nieuwe te bepalen levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht ShirlZ® niet tot enige vergoeding van schade.
11.4. Levering vindt voor rekening en risico van Wederpartij.
11.5. De Wederpartij moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op beschadigingen en duidelijke gebreken. Eventuele gebreken moeten onmiddellijk aan de transportondernemer worden gemeld en op de vrachtpapieren worden vermeld. Gebreken en transportschade moeten binnen 24 uur na de levering schriftelijk aan ShirlZ® worden gemeld. Beschadigde goederen moeten in ongewijzigde staat bij de Wederpartij blijven totdat ze door ShirlZ® zijn beoordeeld.
ShirlZ® accepteert geen latere reclamaties.
11.6. De Wederpartij moet het geleverde (laten) onderzoeken nadat de levering heeft plaatsgevonden. Ze moet controleren of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de overeengekomen eisen. Vermeende schade moet uiterlijk binnen 24 uur na de levering schriftelijk aan ShirlZ® worden gemeld. Vermeende schade ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichting tot tijdige betaling van de factuur.
11.7. ShirlZ® heeft geen verplichting om verpakkingen terug te nemen.
11.8. Alle door ShirlZ® opgegeven levertijden zijn bij benadering en gebaseerd op de omstandigheden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Deze termijnen zijn niet bindend en gelden niet als fatale termijnen. ShirlZ® streeft er echter altijd naar om uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de aangekondigde levertermijn te leveren. Bovendien omvat de aangekondigde levertijd geen weekenden en erkende feestdagen, tenzij anders overeengekomen.
11.9. ShirlZ® heeft het recht om in gedeelten te leveren.
11.10. De Wederpartij moet ShirlZ® in staat stellen om de aflevering te verrichten en heeft een afname verplichting. Als de Wederpartij de levering weigert, mag ShirlZ® de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan of de Overeenkomst na zeven (7) dagen als geannuleerd beschouwen.ShirlZ® kan dan nakoming van de Overeenkomst eisen of de Overeenkomst schriftelijk ontbinden. In
dit geval verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van 50% van de Orderwaarde jegens ShirlZ®, die zij in ieder geval uit de aanbetaling kan voldoen. Dit laat het recht van ShirlZ® om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.
11.11. De Wederpartij moet ShirlZ® in staat stellen om de aflevering te verrichten en heeft een afname verplichting. Als de wederpartij de levering weigert, mag ShirlZ® de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan of de overeenkomst na zeven (7) dagen als geannuleerd beschouwen. ShirlZ® kan dan nakoming van de overeenkomst eisen of de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dit geval verbeurt de Wederpartij een onmiddelijke opeisbare boete van 50% van de Opdrachtwaarde
jegens ShirlZ®, die zij in ieder geval uit de aanbetaling kan voldoen. Dit laat het recht van ShirlZ® om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.
11.12. De levering van de zaken vindt plaats op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling daarvan aan de Wederpartij of aan een door de Wederpartij aangewezen derde.
11.13. Het adres dat de Wederpartij bij de Opdracht aan ShirlZ® heeft verstrekt, geldt als plaats van levering.
11.14. ShirlZ® zal het sample uiterlijk 8 weken na ontvangst van de opdracht van de wederpartij en de te reproducerende materialen verstrekken ter goedkeuring. De wederpartij dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijke goedkeuring van het sample aan ShirlZ® te geven.
11.15. De uiteindelijke levering van de Opdracht kan afwijken van het aan de Wederpartij verstrekte sample.
11.16. Alle kosten met betrekking tot het sample of gerelateerd daaraan worden apart in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijzen. Dit geldt
ook als de Wederpartij afziet van de Opdracht na ontvangst van het sample.

12.1. ShirlZ® staat garant voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde zaken en voor de kwaliteit van de verleende diensten en services zoals overeengekomen in de Overeenkomst, met als beperking de garantievoorwaarden zoals hieronder vermeld.
12.2. Voor producten van derden is ShirlZ® alleen gebonden aan de garantie die zij van haar leverancier heeft ontvangen of die rechtstreeks door de leverancier aan de eindgebruiker wordt verleend.
12.3. De garantiebepalingen zijn alleen van toepassing bij het juiste gebruik en onderhoud van de geleverde zaken, zoals beoogd in de bestemming.
12.4. De Wederpartij garandeert op eigen kosten en risico dat:
– ShirlZ® tijdig de nodige medewerking krijgt om de prestatie uit te voeren.
– De bestelde zaken/diensten worden afgenomen.
– De afgenomen goederen naar behoren worden behandeld, hiermee wordt mede gedoeld op de meegegeven wasvoorschriften en adviezen vanuit ShirlZ®.

13.1 Nadat een Opdracht is geaccepteerd door ShirlZ® en er een Overeenkomst tot stand is gekomen komt de Wederpartij geen herroepingsrecht toe.

14.1. ShirlZ® zal zich inzetten om de overeengekomen diensten en leveringen naar beste vermogen
uit te voeren, met zorg jegens de Wederpartij en derden. ShirlZ® aanvaardt echter geen aansprakelijkheid
voor enige schade, van welke aard dan ook, die de Wederpartij of derden mochten lijden als
gevolg van handelingen, nalatigheid of ander gedrag van ShirlZ®. De Wederpartij vrijwaart ShirlZ®
tegen aansprakelijkheid jegens derden. Als om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsbeperkingen
in deze voorwaarden buiten werking worden gesteld of ongeldig worden verklaard door de
rechter, zal de aansprakelijkheid van ShirlZ® nooit meer bedragen dan de helft van het door ShirlZ® in
rekening gebrachte en door de Wederpartij betaalde bedrag voor de opdracht, maar niet meer dan
€ 7.500,00, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ShirlZ®.
9
14.2. ShirlZ® is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van producten en/of diensten die aan de Wederpartij
worden geleverd door leveranciers die leveren aan ShirlZ®.
14.3. Als ShirlZ® aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze voorwaarden is
bepaald.
14.4. ShirlZ® is niet aansprakelijk voor schade aan de materialen die door de Wederpartij ter beschikking
zijn gesteld in verband met de Overeenkomst. De Wederpartij moet een passende verzekering
afsluiten voor deze materialen.
14.5. ShirlZ® is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet, grove schuld, verwijtbaar
handelen, of onjuist of oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen door de Wederpartij, zoals
bijvoorbeeld reinigen, wassen, stomen, stijven, strijken, en andere behandelingen die afwijken van
de instructies.
14.6. Verdere aanspraken van de Wederpartij, met name aanspraken op schadevergoeding die niet
het gevolg zijn van schade aan de geleverde goederen zelf, zijn uitgesloten.
14.7. De Wederpartij moet ShirlZ® vrijwaren tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.
14.8. ShirlZ® is nooit aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade, zoals gevolgschade als gevolg
van het niet naleven van reinigings- en onderhoudsinstructies, gederfde winst, gemiste besparingen,
schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, schade aan derden en alle schade die niet als directe
schade in deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt genoemd.
14.9. Onder directe schade wordt verstaan:
De redelijke kosten die een partij moet maken om een prestatie van de andere partij
te laten voldoen aan de Overeenkomst. Deze kosten worden niet vergoed als de
andere partij de Overeenkomst heeft ontbonden.
Redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade, voor
zover deze betrekking hebben op directe schade zoals bepaald in deze voorwaarden.
Redelijke kosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de schade
lijdende partij kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade zoals bepaald in deze voorwaarden.
14.10. Als een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen
uit de Overeenkomst, moet de andere partij de nalatige partij in gebreke stellen,
tenzij nakoming van de verplichting al blijvend onmogelijk is. In dat geval is de
nalatige partij direct in gebreke gesteld. De ingebrekestelling moet schriftelijk
plaatsvinden en de nalatige partij moet een redelijke termijn krijgen om alsnog aan
de verplichtingen te voldoen.
14.11. ShirlZ® is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies van, of vermissing van zaken die
op verzoek van de Wederpartij bij ShirlZ® worden opgeslagen. De opslag gebeurt
altijd voor rekening en risico van de Wederpartij.
14.12. ShirlZ® is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die op verzoek of
met toestemming van de Wederpartij worden ingeschakeld bij de uitvoering van de
14.13. Overeenkomst, of door materialen geleverd door derden op verzoek en met
toestemming van de Wederpartij. De Wederpartij moet deze derden voldoende
gelegenheid bieden om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
14.14. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren na één (1) jaar, te rekenen vanaf de
dag waarop de aansprakelijkheid van ShirlZ® is ontstaan, maar uiterlijk één (1) jaar na
de opdrachtbevestiging van ShirlZ® aan de Wederpartij.

15.1. ShirlZ® is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door overmacht. In geval van overmacht, waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk, onredelijk bezwarend is of niet van ShirlZ® kan worden verwacht, heeft ShirlZ® het recht, naast haar andere rechten, om naar eigen keuze de verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter, en/of een andere passende oplossing  in overleg met de Wederpartij te zoeken. Bij ontbinding van de Overeenkomst wegens overmacht is ShirlZ® gerechtigd de Wederpartij pro rato te factureren voor de prestaties die voor het intreden van overmacht zijn geleverd.
evenals het feit dat ShirlZ® een prestatie die van belang is voor de levering van haar prestatie, niet of niet tijdig of niet behoorlijk ontvangt incl. een prestatie van de Wederpartij.
15.2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de redelijke controle van ShirlZ® ligt en die de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, situaties waarin bepaalde materialen, stoffen of dessins niet meer beschikbaar zijn, weersomstandigheden, natuurrampen, overstromingen, bedrijfsbezetting, vertragingen of tekortkomingen van leveranciers van ShirlZ®, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden of -maatregelen die ShirlZ® verhinderen haar verplichtingen tijdig of deugdelijk na te komen, brand, in- en uitvoerbelemmeringen, onvoorziene machineproblemen, rellen, oproer, (burger)oorlog, andere verstoringen van de openbare orde, verkeersstoringen, omstandigheden die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van ShirlZ® en/of haar leveranciers, evenals het feit dat ShirlZ® een prestatie die van belang is voor de levering van haar prestatie, niet of niet tijdig of niet behoorlijk ontvangt incl. een prestatie van de Wederpartij.
15.3. ShirlZ® zal de Wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.
15.4. Als de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden duurt, hebben beide partijen het recht
om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. ShirlZ® is na ontbinding gerechtigd de Wederpartij pro rato te factureren voor de prestaties die voor het intreden van overmacht zijn geleverd. In dat geval hebben partijen geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

16.1 De Wederpartij is verplicht om de geleverde zaken onmiddellijk na aflevering
zorgvuldig te inspecteren. Eventuele klachten dienen binnen twee (2) dagen
schriftelijk bij ShirlZ® te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn
vervalt het recht van de Wederpartij om zich op non-conformiteit te beroepen.
16.2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, het product, de
dienst of de service van ShirlZ® moeten volledig en duidelijk worden omschreven.
16.3 ShirlZ® zal klachten die bij haar zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na
ontvangst beantwoorden. Als een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal
ShirlZ® binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht een
ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van wanneer de Wederpartij een
uitgebreider antwoord kan verwachten.
16.4. Retourneren van op maat bestelde producten is niet mogelijk. In overleg
geaccepteerde retourzendingen worden naar keuze van ShirlZ® ofwel gecrediteerd
tegen een door ShirlZ® redelijk vast te stellen bedrag, waarbij de overeenkomst als
ontbonden wordt beschouwd, ofwel vervangen door identieke zaken, zonder dat
ShirlZ® gehouden is de kosten, schade, gederfde winst of rente te vergoeden die door
de wederpartij en/of derde zijn gemaakt of geleden.
16.5. Reparaties die niet verplicht zijn, worden uitsluitend uitgevoerd voor rekening van de Wederpartij, nadat deze schriftelijk akkoord is gegaan met de reparatiekosten. De verzendkosten voor ter reparatie aangeboden zaken zijn voor rekening van de Wederpartij.

17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de goederen, inclusief de merknaam en het beeldmerk, blijven onvoorwaardelijk eigendom van ShirlZ® of de leverancier(s) van ShirlZ®. De Wederpartij mag deze intellectuele eigendom niet wijzigen of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ShirlZ®. De Wederpartij mag pas eigen merken op de goederen aanbrengen na schriftelijke toestemming van ShirlZ®, waarbij de Wederpartij zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens haar klanten verbindt.
17.2. ShirlZ® behoudt zich het recht voor om bij ongevraagd gebruik en/of misbruik zonder overleg van ons copyright van de gedeponeerde concepten, ideeën, tekeningen, patronen, logodessins, logostof, confectie technologie en ontwerp of combinaties daarvan een boete op te leggen van minimaal €10.000 per product/item. ShirlZ® is bevoegd om een factuur op te stellen, de betaling te vorderen en te ontvangen.
17.3. ShirlZ® heeft het recht om het figuurlijke merk, logo of de naam van de Wederpartij te gebruiken in zijn externe communicatie, tenzij vooraf anders overeengekomen.
17.4. Indien ShirlZ® bereid is een intellectueel eigendomsrecht tegen betaling over te dragen aan de Wederpartij, mag een dergelijke verbintenis alleen expliciet schriftelijk worden gedaan. Als de partijen schriftelijk overeenkomen dat een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot concepten, ideeën, tekeningen, patronen, logodessins, logostof, confectietechnologie, ontwerp en/of combinaties daarvan, knowhow of andere werken en materialen die speciaal voor de Wederpartij zijn ontwikkeld, aan de Wederpartij wordt overgedragen, heeft dit geen invloed op de rechten of opties van ShirlZ® om deze te gebruiken en/of te produceren, noch voor zichzelf of voor derden en zonder enige beperking. ShirlZ® is ook gerechtigd om, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden en zonder enige beperking, voor andere doeleinden te maken of te ontwikkelen, te gebruiken en/of te exploiteren. De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht heeft geen invloed op het
recht van ShirlZ® om door te gaan met de ontwikkeling, voor zichzelf of voor derden,
patronen – of elementen daarvan – die vergelijkbaar zijn met of zijn afgeleid zijn van de
patronen – of elementen van bovenstaande onderwerpen – die voor de Wederpartij werden ontwikkeld.

18.1 Op internationale leveringsovereenkomsten is het Weens Koopverdrag niet van
toepassing.

19.1. Op alle Overeenkomsten die onder deze Algemene voorwaarden vallen, is
Nederlands recht van toepassing.
19.2. De in deze overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen zijn niet
overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst.
19.3. Wijzigingen van en/ of aanvullingen op deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig
indien schriftelijk en wederzijds overeengekomen.
19.4. Als een bepaling uit deze Overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In dat geval zullen de partijen in goed onderling overleg die bepaling vervangen door een geldige
bepaling met inachtneming van de bedoeling van de partijen ten tijde van het
aangaan van de Overeenkomst.
19.5. Alle (toekomstige) geschillen tussen de Wederpartij en ShirlZ® zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

20.1. ShirlZ® behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De datum waarop deze wijzigingen van kracht worden, zal tijdig aan de Wederpartij worden meegedeeld door ShirlZ®.
20.2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 december 2023; hiermee
vervalt de voorgaande versie. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.
20.3. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat er geen algemene (inkoop) voorwaarden van
Wederpartij op deze Overeenkomst van toepassing zijn.